Wanneer de vrijheid om te spreken is weggenomen, dan wordt de Waarheid verborgen.


Mijn zeer geliefde dochter, de profetieën volgens welke de vrijheid eindigt van de naties, die hun toelaat om ongehinderd te spreken, staan op het punt in vervulling te gaan.
In Mijn boodschap aan jou op 1 januari 2011 meldde Ik jou dat de stem van het volk in de media verborgen zou worden voor de mensheid en weggenomen.
Wanneer de vrije stem van de media tot zwijgen is gebracht dan weten jullie dat jullie leven onder een dictatuur.
Vele veranderingen worden aan de naties opgelegd door de controle op de media. Wanneer de vrijheid om te spreken is weggenomen, dan wordt de Waarheid verborgen. Dan zal natie na natie gevoed worden met leugens gedicteerd door heidenen.
Het Boek der Waarheid is aan de wereld gegeven opdat de mensheid de Liefde van God kan voelen en geleid kan worden naar de Waarheid zodat de mensen de vrijheid zullen vinden.
De vrijheid om zelf jullie eigen keuze te maken wordt weggenomen door de elitegroep. Jullie zijn als lammeren die ter slachting geleid worden en velen zullen op een dwaalspoor gebracht worden en zullen blind voor de Waarheid worden.
Vrijheid is een Gave aan elke mens door God geschonken die de vrije wil van Zijn kinderen
eerbiedigt.
Door jullie vrije wil zullen jullie vele keuzes maken. Mijn Vader keurt sommige van die keuzes af, maar toch komt Hij nooit tussenbeide in jullie vrije wil omdat Hij die niet kan noch wil van jullie wegnemen.
De slaven van Satan zullen jullie vrije wil altijd aanvallen. Zij doen dat door landen te verlokken om de vrijheid weg te nemen van diegenen waarover zij heersen. Zij doen dat om vele redenen.
Een eerste reden is jullie tot slaaf te maken ten bate van hun eigen zelfzuchtige profijt. De tweede is om de groei van hun bevolking te controleren. De derde reden is om alle sporen van God uit te wissen.
Vanaf Mijn Dood op het Kruis werd dit plan in vele landen waargenomen. Toch kreeg de Westerse wereld het voor mekaar om zoveel als mogelijk gespaard te blijven van dictatuur. Dat zal nu allemaal veranderen.
Elke natie zal overgenomen worden door een andere. Zij zullen onder elkaar strijden voor de macht.
Vele naties zullen wetten beginnen in te voeren die zullen gelijkstaan met communisme.
Dan zal er een tijd komen dat de Rode Draak en de Beer alles onder controle zullen hebben, maar veel mensen zullen dat niet beseffen omdat veel van deze dictatuur verborgen zal zijn voor het publieke oog.
Weet dit. Wanneer pogingen wortel schieten om de Naam van God uit te bannen en jullie slaven worden van leugens, dan zal de Hand van Mijn Vader toeslaan.
Een derde van de wereld zal weggeveegd worden en de goddelijke tussenkomst zal voortduren tot de laatste dag.
Om de boosaardige wetten te verzachten die in jullie landen zullen ingevoerd worden, waarbij de Waarheid voor jullie zal verborgen blijven, moeten jullie dit kruistochtgebed (87) bidden om jullie landen tegen het kwaad te beschermen.


Kruistochtgebed (87)
Bescherm onze Natie tegen het kwaad.
“O Vader, in naam van Uw Zoon, red ons van het communisme. Red ons van dictatuur.
Bescherm onze natie tegen het heidendom.
Red onze kinderen van het kwaad.
Help ons om het Licht van God te zien.
Open onze harten voor de Leer van Uw Zoon.
Help alle Kerken om trouw te blijven aan het Woord van God.
Wij smeken U om onze naties te behoeden voor vervolging.
Liefste Heer, kijk naar ons met Barmhartigheid, ongeacht hoezeer wij U beledigen.

Jezus, Mensenzoon, bedek ons met Uw Kostbaar Bloed.

Bevrijd ons van de valstrikken van de Boze.

Wij smeken U, lieve God, om tussenbeide te komen en een einde te maken aan het kwaad dat in deze tijd de wereld overspoelt. Amen.”


Bid, bid, bid, want het Hart van Mijn Vader is gebroken door de snelheid waarmee zondige wetten in deze tijd op aarde in elke natie worden voorgelegd.
Hoop. Bid en vertrouw Mij zodat deze verwoesting kan afgezwakt worden
Bid opdat vele van Gods kinderen altijd hun ogen zullen openhouden en trouw blijven aan de Waarheid van Mijn Leer.  (boodschap 630 uit BOEK DER WAARHEID)

Share this page