Boodschap 847, tot Priesters uit Boek Der Waarheid.

Maandag, 15 juli 2013, 17:52 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet in contact komen met Mijn priesters, die nu beginnen te beseffen dat Ik tot de wereld spreek, door deze Boodschappen, op dit moment.

Jullie moeten behoedzaam zijn. Jullie moeten aan de regels van Mijn Kerk op Aarde vasthouden, zolang zij blijven zoals ze geweest zijn en niet veranderd worden. Wees niet ontmoedigd, want jullie werden verrijkt met de Gave van de Heilige Geest. Wanneer jullie gevraagd wordt Mij te verloochenen, zal dat gedaan worden op een subtiele, maar dodelijke wijze. Er zal jullie gevraagd worden om de leer te omhelzen van alle religies buiten het Christendom. Er zal jullie gezegd worden dat dit voor het welzijn van allen is en dat die nieuwe, alomvattende benadering, een middel is tot een doel – waar de mensheid eindelijk kan verenigd worden, door vredevolle middelen.

Alle andere religies, gezindten, geloofsovertuigingen en doctrines, die Mijn Vader vereren, maar die Mij, Jezus Christus, niet erkennen, zullen onder de vleugels van de antipaus genomen worden. Jullie, door de macht van het beest – zoals zijn gebruikelijke weg is – zullen overgehaald worden om jullie medebroeders en -zusters te omarmen. Alle geloofsovertuigingen, die God eren, zo zal men jullie vertellen, zijn verenigd als één in de Ogen van God. Wanneer jullie tegenwerpingen maken, zullen jullie uitgescholden worden. Wanneer jullie uitleggen dat de enige weg om tot God, Mijn geliefde Vader, te komen door Jezus Christus is, dan zal jullie het volgende gezegd worden:

“Jij begrijpt niet dat God al Zijn kinderen liefheeft, daarom, door geen liefde en erbarmen te tonen voor Zijn Kerk door hen te omarmen – met inbegrip van hun geloofsovertuigingen – ben je een huichelaar.”

Nu, weet dit. Wanneer jullie aanvaarden dat alle religies als één geheel in de armen moeten gesloten worden – dat jullie terzijde moeten gaan staan om eerbied te tonen tegenover deze gezindten, die de Mensenzoon niet erkennen – dan zullen jullie schuldig zijn aan een vreselijke zonde. Jullie zullen Mij dan verloochenen.

Tot diegenen die tot dat bedrog zouden gebracht worden, weet dat andere tekens zullen opduiken, die één ding beogen – Mijn Godheid zal niet langer verkondigd worden.

Jullie kerken zullen nieuwe kruisen zien verschijnen waarin de kop van het beest zal verwerkt zijn; jullie altaren zullen veranderd worden en zullen Mij bespotten. Telkens jullie nieuwe en ongebruikelijke symbolen in Mijn Kerk zien, let dan zorgvuldig op want het beest is arrogant en hij stalt zijn boosaardigheid uit, door tekens te tonen, die hem vereren.

Diegenen onder jullie, die niet op hun hoede zijn voor dit bedrog, jullie zullen meegezogen worden in praktijken die Mij niet vereren. Zij zullen de ware bedoeling vermommen, die erin bestaat eer te geven aan Satan en zijn kwade geesten.

De aanwijzingen zijn begonnen. De activiteiten waarover Ik spreek moeten nog komen, maar de dag waarop jullie zal gevraagd worden om Mijn Godheid te ontkennen is niet meer veraf. Jullie moeten je ogen open houden voor diegenen die beweren in Mijn Naam te komen, maar die in plaats daarvan het beest vereren, want die hebben hun vleugels al uitgespreid. Zij regeren in jullie midden, maar zo velen onder jullie kunnen de gruwel nog niet zien. Maar, indien jullie Mij beminnen, zal Ik jullie de Genaden verlenen om de Waarheid te zien, want Ik zal jullie nooit in de steek laten. De tijd is nabij en jullie moeten je voorbereiden, want de duisternis zal spoedig neerdalen. Diegenen onder jullie die gezegend zijn met het Licht van God zullen lijden onder de handen van Mijn vijanden.

Onthoud deze Woorden, bid ze en Ik zal jullie de Waarheid openbaren, door de Gave van de Heilige Geest:

Kruistochtgebed (114) Voor Priesters om de Gave van Waarheid te ontvangen.

“Mijn Heer, open mijn ogen.

Sta mij toe om de vijand te zien en sluit mijn hart voor bedrog.

Ik geef alles aan U over, lieve Jezus.

Ik vertrouw op Uw Barmhartigheid. Amen.”

Jullie Jezus

Share this page