Er is in jou een stromende bron van levend water dat zich verspreidt zonder dat je het opvangt. Dat is de Heilige Geest. Hij alleen geeft je volledig inzicht in de mysteries van Christus. Hij leidt je, door Christus, naar de Vader met oneindige verzuchtingen van tederheid. De gaven die Hij jou schenkt zijn veelvoudig en rijk. Hij begeleidt je in de wijsheid die jouw geloof vervolmaakt in de volheid van de Waarheid. Hij is jouw Licht voor het begrijpen van de Heilige Schrift waarvan je zoveel houdt. Hij is jouw Vertrooster in de pijn. Wees je meer bewust van de aanwezigheid van de Heilige Geest. Je bent Zijn tempel. Hij is jouw leven. Hij is het Leven.

Gebed Tot De Heilige Geest

Kom, Schepper Geest - Veni, Creator Spiritus

Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer,
houd Gij bij ons uw intocht, Heer;
vervul het hart dat U verbeidt,
met hemelse barmhartigheid.

Gij zijt de gave Gods, Gij zijt
de grote Trooster in de tijd,
de bron waaruit het leven springt,
het liefdevuur dat ons doordringt.

Gij schenkt uw gaven zevenvoud,
o hand die God ten zegen houdt,
o taal waarin wij God verstaan,
wij heffen onze lofzang aan.

Verlicht ons duistere verstand,
geef dat ons hart van liefde brandt,
en dat ons zwakke lichaam leeft
vanuit de kracht die Gij het geeft.

Verlos ons als de vijand woedt,
geef ons de vrede weer voorgoed,
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,
geen ongeval ons leven schaadt.

Doe ons de Vader en de Zoon
aanschouwen in de hoge troon,
o Geest van beiden uitgegaan,
wij bidden U gelovig aan.

Aan God de Vader zij de eer
en aan de opgestane Heer
en aan de Geest die troost en leidt
van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Zend uw Geest uit en alles zal herschapen worden.
En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.

Laat ons bidden:
God, Gij hebt de harten van uw gelovigen
Door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen,
geef dat wij dat wij door die Heilige Geest
de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd
over zijn vertroosting mogen verblijden,
door Christus onze Heer. 

Amen.

!!!  Echter, wanneer jullie de Heilige Geest verwerpen en openlijk godslasterlijk over Hem spreken, dan is dat een eeuwige zonde en alleen een wonder, door God de Vader bekrachtigd, kan jullie ziel redden.

Zouden jullie blasfemeren tegen Mij, Jezus Christus, dan zal jullie vergeven worden.
Als jullie de gave van profetie ontkennen, zullen jullie eveneens vergeven worden.
Maar indien jullie het laatste plan van redding blokkeren (deze missie) door het openlijk belachelijk te maken en door gelovigen van Mijn Kerk te verzamelen om constant af te kondigen dat de Stem van de Heilige Geest vals is en van het kwade komt, dan zullen jullie voor eeuwig verdoemd zijn.  (uit boodschap 518 uit het Boek Der Waarheid )

Kruistochtgebed (51) ‘Gebed om de gave van de Heilige Geest’

Vrijdag 4 mei 2012 21.05u

O kom Heilige Geest,
stort Uw gave van liefde, wijsheid en kennis uit over mijn nederige ziel.
Bekleed mij met het licht van de waarheid
zodat ik de waarheid van God kan onderscheiden
van de leugens die door Satan en zijn engelen verspreid worden.
Help mij de fakkel vast te grijpen
en het vuur van inzicht te verbreiden over al diegenen die ik ontmoet.
Door Christus Onze Heer. Amen.

"Het is de Heilige Geest die belevendigt" (2Kor 3,6)

H. Cyrillus van Jeruzalem (313-350) bisschop van Jeruzalem en kerkleraar
Doopcatechismus nr 16 (vert. brevier)

"Het is de Heilige Geest die belevendigt" (2Kor 3,6)

"Het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een waterbron worden, opborrelend tot eeuwig leven" (Joh 4,14), zo spreekt de Heer. Hij heeft het over een nieuw soort water, dat levend is en opborrelt, ja opborrelt voor wie het waard is. Maar waarom wordt de gave van de Heilige Geest 'water' genoemd? Omdat alles bestaat dankzij het water. Omdat de planten en dieren leven krijgen door het water. Omdat het water van de regen neerdaalt uit de hemel. Omdat het in één vorm tot ons komt, maar in vele vormen zijn uitwerking uitoefent. Op één wijze wekt het in de palmboom, op een andere in de wijnstok. Het is alles in alles, ook al blijft het éénvormig en steeds aan zichzelf gelijk. De regen die neervalt is hier niet anders dan elders, maar hij past zich aan de wezensbouw van de dingen die hem ontvangen aan, om voor ieder wezen van nut te zijn.

Zo is ook de Heilige Geest: Hij is één, enkelvoudig en ondeelbaar, maar aan ieder deelt Hij zijn genade uit zoals Hij het wil. Zoals het droge hout door het water op te nemen in twijgen uitloopt, zo ook de ziel die in zonde leeft: als ze door haar bekering de Heilige Geest waardig bevonden wordt, brengt zij vruchten van gerechtigheid voort. De Geest is enkelvoudig, maar toch bewerkt Hij, volgens de wil van God en in naam van Christus, velerlei genaden.

Van de één gebruikt Hij de tong om wijsheid te verkondigen; van een ander verlicht Hij de ziel door de gave van profetie; weer een ander geeft Hij de macht om duivels uit te drijven; weer een ander ontvangt de gave van verklaring van de Heilige Schrift. Van de één versterkt Hij de zelfbeheersing, een ander leert Hij werken van barmhartigheid, nog een ander leert Hij vasten en de versterving, weer een ander leert Hij aardse begeerten te minachten, en nog een ander geeft Hij de bereidheid tot martelaarschap. Bij de ene werkt Hij zo, bij de ander anders, maar steeds blijft Hij geheel zichzelf. Er staat immers geschreven: "Aan een ieder van ons wordt de openbaring van de Geest meegedeeld tot welzijn van allen” (1Kor 12,7).

Share this page