Abortus

Drie boodschappen van de vele over abortus uit het Boek Der Waarheid

Bedoeld voor moeders die abortus overwegen of voor moeders die hun kindje geaborteerd hebben. 

Kijk naar de zondaars met de barmhartige blik van Jezus. Oordeel niet. Geen mens op aarde heeft het recht, de macht of de autoriteit om te oordelen of te veroordelen. Bid opdat ze Gods liefde ontdekken. Een zeer belangrijke fundamentele waarde van het Christelijk Geloof.

"Abortus is, na moord op de naaste, de grootste vorm van genocide in de wereld. Toch wordt hij niet enkel toegestaan, maar jullie landen hebben wetten uitgevaardigd die abortus als een noodzakelijkheid beschouwen.

Het is de zonde van abortus die de ondergang zal zijn van vele naties en daarvoor zullen zij streng gestraft worden.

Abortus is een verachtelijke daad die generaties uitroeit van Gods kinderen die zichzelf niet kunnen verdedigen.

Niemand doodt een kind van God zonder een ernstige straf op te lopen.

De toorn van Mijn Vader zal gezien worden door die naties, die abortus gelegaliseerd hebben, tijdens de Kastijding.

Zij zullen vernietigd worden en er zal hun geen medelijden betoond worden zoals zij evenmin berouw betoond hebben voor deze doodzonde waarbij zij het doden van Gods kinderen in de moederschoot vergoelijkten.

Ik roep nu tot diegenen die listig proberen om abortus af te doen als iets dat nodig is om de rechten van een moeder te beschermen.

Om de gruwel van abortus, die de Wet van God uitdaagt, te camoufleren worden leugens gebruikt.

Voor deze zonde is elke wettenmaker, dokter of elke mens die op een of andere manier aan deze afschuwelijke daad meewerkt, schuldig in Gods ogen en zij zullen daarvoor de komende straf ondergaan. " (Uit boodschap 507 uit het Boek Der Waarheid )

Boodschap 647 uit Boek Der Waarheid

Dinsdag, 18 december 2012, 18:45 u.

Mijn lief kind, de heiligste Schepping van Mijn geliefde Vader, het leven van die kleine baby’tjes in de moederschoot, wordt over de gehele wereld miljoenenmaal gedood.

De duivel heeft regeringen in alle delen van de wereld beïnvloed om er zeker van te zijn dat abortus niet alleen aanvaard wordt, maar dat het als iets goeds zal beschouwd worden.

Hoeveel tranen worden er nu in de Hemel vergoten! Alle engelen en heiligen buigen hun hoofden van verdriet.

Gods kinderen zullen in grote aantallen vernietigd worden wanneer de tijd van de Grote Rampspoed begint.

Oorlogen, hongersnoden, moorden en zelfmoorden zullen toenemen. Het is de zonde van abortus echter die, meer dan eender welke andere zonde, de Toorn van Mijn Vader oproept.

Landen die abortus verschonen zullen zeer te lijden hebben door de Hand van God. Hun landen zullen wenen wanneer hun straf duidelijk wordt. Al diegenen die verantwoordelijk zijn voor de invoering van zo’n gemene daad zullen veel gebed nodig hebben.

Mijn kind, het is belangrijk dat iedereen Mijn Heilige Rozenkrans bidt elke vrijdag tot en met de laatste week van januari 2013 om de verspreiding van abortus te stoppen.

Elk in de moederschoot vermoorde kind wordt een engel in het Koninkrijk van Mijn Vader. Zij bidden elke dag voor elke moeder die welbewust en zonder aarzeling tussenbeide komt om een eind te maken aan het leven van het kind in haar schoot. Hun gebeden worden gebruikt om de zielen van hun moeders te redden.

Al diegenen die abortus stimuleren en die verantwoordelijk zijn voor de introductie ervan zijn schuldig aan doodzonde.

Bid, bid, bid voor deze zondaars want zij hebben Gods Barmhartigheid enorm nodig.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Verlossing

Boodschap 644 uit Boek Der Waarheid

Zaterdag, 15 december 2012, 21:45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik verlang een hand uit te strekken naar al diegenen die zich in deze tijd zorgen maken in hun leven.

Ik verzoek al diegenen onder jullie die in grote zonde verkeren en wanhopig zijn om ooit nog vertroosting te vinden omwille van de ellende waarin jullie zich bevinden. Jullie mogen schuldig zijn aan grote zonde, inclusief moord, abortus, geweldpleging, seksuele ontsporing, of jullie mogen besmeurd zijn met het occulte, maar weten jullie niet dat het enige wat jullie te doen hebben is jullie tot Mij te richten en Mij te vragen jullie te helpen?

Ik Ben een alvergevende God, klaar om jullie vrijstelling te verlenen van de zonden die jullie in de val lokken. Deze zonden kunnen uit jullie leven gebannen worden. Daar is alleen moed voor nodig. Onthoud dat er niet één zonde bestaat waarvan Ik jullie niet zal vrijstellen, uitgezonderd de zonde van godslastering tegen de Heilige Geest.

 

Het is niet het feit dat zondaars niet voor een lange tijd in staat van genade kunnen blijven dat jullie ervan weerhoudt om Mijn Vergeving te zoeken. Het is de gedachte dat Ik jullie nooit zal kunnen vergeven die jullie van Mij weghoudt.

Mijn Barmhartigheid is zo groot dat deze zal gegeven worden aan al diegenen die erom vragen.

Ik doe een oproep tot allen onder jullie die onzeker zijn omtrent Mijn Bestaan. Ik vraag jullie in Mij te vertrouwen. Door volledig te vertrouwen op Mij, met Mij te spreken en Mij te vragen jullie te vergeven, zullen jullie het antwoord ontvangen waarnaar jullie hunkeren.

Ik zal antwoorden en jullie zullen dat in je hart voelen wanneer jullie het Kruistochtgebed (89) bidden om de Genade van Mijn Barmhartigheid voor ellendige zondaars.

Kruistochtgebed (89) Voor ellendige zondaars.

“Lieve Jezus, help mij, een arme ellendige zondaar, om met berouw in mijn ziel tot U te komen.

Zuiver mij van de zonden, die mijn leven verwoest hebben.

Geef mij de genade van een nieuw leven, vrij van de boeien van de zonde, en de vrijheid, die mijn zonden mij ontzeggen.

Vernieuw mij in het Licht van Uw Barmhartigheid.

Omarm mij in Uw Hart.

Laat mij Uw Liefde voelen, zodat ik dicht bij U kan komen en mijn liefde voor U ontvlamd wordt.

Heb Erbarmen met mij, Jezus, en houd mij vrij van zonde.

Maak mij waardig om Uw Nieuw Paradijs binnen te gaan. Amen.”

Onthoud, het is niet omdat zielen waardig zijn Mijn Koninkrijk binnen te gaan dat zij verzoening ontvangen. Het is omdat Mijn Barmhartigheid zo groot is dat Ik elke zondaar afzonderlijk kan redden als zij maar de moed zouden zoeken die zij nodig hebben om Mij om hulp te vragen.

Ik bemin jullie allen met een eeuwige liefde. Wijs Mijn Liefde of Barmhartigheid nooit af want zonder hen zullen jullie steeds dieper in zonde wegzinken en voor Mij verloren blijven.

Wanneer jullie dit gebed bidden, zal Ik op zulk een wijze antwoorden dat jullie het zeer moeilijk zullen vinden om nog van Mij weg te gaan.

Jullie geliefde Jezus

Abortus - Abortuskliniek - Abortus Centrum - Pro Vita - Pro Life - Pro Familia - Levensadem - Ongewenst Zwanger - Ongewenste Zwangerschappen - Verkrachting - Incest - Tienerzwangerschappen - Tienermoeders - Abortuswet - Downsyndroom

Share this page