Gelijkgeslachtelijke Huwelijken

1 Boodschap van de vele over gelijkgeslachtelijke huwelijken uit het Boek Der Waarheid

Kijk naar de zondaars met de barmhartige blik van Jezus. Oordeel niet. Geen mens op aarde heeft het recht, de macht of de autoriteit om te oordelen of te veroordelen. Bid opdat ze Gods liefde ontdekken. Een zeer belangrijke fundamentele waarde van het Christelijk Geloof.

Boodschap 376 uit Boek Der Waarheid

Vrijdag, 16 maart 2012, 22:20 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de pijn en het lijden van Mijn arme volgelingen, die hulpeloos moeten toezien hoe nieuwe wetten Mijn leer tegenspreken, bereiken in de wereld nooit geziene hoogten.

Jullie moeten niet enkel getuigen zijn van de zonde, kinderen, jullie moeten ook nog toezien hoe de zonde jullie gepresenteerd wordt alsof ze gewoon menselijk is en waarbij jullie gedwongen worden dat te aanvaarden.

Ik verwijs naar één zonde in het bijzonder, het huwelijk tussen (mensen van) hetzelfde geslacht, dat voorgesteld wordt als een natuurlijk recht.

Dan wordt er van jullie verwacht deze gruwel te aanvaarden wanneer hij voltrokken wordt in een kerk voor de troon van Mijn Vader.

Het is voor deze mensen nog niet voldoende om het huwelijk tussen hetzelfde geslacht te verschonen van de kant van de wet, zij willen bovendien God de Vader dwingen om hen Zijn zegen te geven. Dat zou Hij nooit kunnen doen, omdat het in Zijn ogen een zware zonde is.

Hoe durven deze mensen denken dat het aanvaardbaar is om met deze afschuwelijke daad in de kerken van Mijn Vader te paraderen?

Kinderen, Ik bemin elke ziel.

Ik bemin de zondaars.

Ik verafschuw hun zonde, maar bemin de zondaar.

Seksuele handelingen tussen (mensen van) hetzelfde geslacht zijn niet aanvaardbaar in de ogen van Mijn Vader.

Bid voor deze zielen, want Ik bemin hen maar kan hen niet de genaden schenken die zij verlangen.

Zij moeten weten dat hoezeer zij ook proberen om het huwelijk tussen hetzelfde geslacht te vergoelijken, zij niet het recht hebben om deel te nemen aan het sacrament van het huwelijk.

Een sacrament moet van God komen. De regels voor het ontvangen van sacramenten moeten teruggaan op de leer van Mijn Vader.

Jullie kunnen Mijn Vader, de Allerhoogste God, niet dwingen Zijn Zegeningen te schenken of toegang te verlenen tot Zijn heilige sacramenten tenzij zij geëerbiedigd worden op de wijze waarop zij bedoeld zijn.

Zonde wordt nu in de wereld voorgesteld alsof het iets goeds is.

Zoals Ik vroeger al gezegd heb, staat de wereld op zijn kop.

Goed wordt voorgesteld als kwaad en de mensen die proberen te leven naar de wetten van God de Vader worden bespot.

Kwaad, hoe jullie het ook aankleden, kan niet omgedraaid worden in een goede daad in de ogen van  Vader.

Mijn Vader zal diegenen straffen die met hun zonden voor Hem blijven pronken.

Neem deze waarschuwing ter harte want jullie zonden die begaan worden terwijl jullie weigeren God te gehoorzamen, zullen niet en kunnen niet vergeven worden.

En dat is zo omdat jullie weigeren om de zonde te erkennen voor wat zij is..

Jullie Redder

Jezus Christus

Share this page