Ik vraag jullie te bidden voor al Gods kinderen – voor al Mijn gewijde dienaren met inbegrip van de misleide valse profeten.  (Boodschap 724)

Wanneer Mijn volgelingen Mij verloochenen omdat zij vallen voor het komende bedrog, dan wil dat niet zeggen: “Ik geloof niet in Jezus”. Neen, het betekent dit. Zij zullen kiezen in welk deel van Mijn Leer zij willen geloven. Vervolgens zullen zij beslissen met welke delen zij niet akkoord gaan. Dan zullen zij beweren dat Jezus met deze nieuwe interpretatie zou instemmen, indien Hij vandaag op de Aarde zou rondwandelen. O hoe weinig hebben zij geleerd en hoe zal de hoogmoed hen naar beneden trekken.
Wanneer de kastijding rondom hen neervalt en zij beseffen hoezeer zij Mij beledigd hebben, zullen zij van ontzetting schreeuwen, wanneer zij oog in oog komen te staan met de gerechtigheid die hen zal treffen.

Op die dag, wanneer de Waarheid zal geopenbaard worden, kunnen diegenen die zichzelf in ongenade gebracht hebben en Mij bestreden hebben – hun geliefde Jezus, Die hun slechts Barmhartigheid wilde betonen – alleen gered worden door de gebeden van Mijn Restleger. (Boodschap 1017 uit het Boek Der Waarheid )

Details Over Het Laatste Geheim Van Fatima

Boodschap 855 uit het Boek Der Waarheid

Maandag, 22 juli 2013, 20.17 u.

Mijn kind, het bedrog, waarmee de wereld zal te maken krijgen, zal zo moeilijk zijn om te onderscheiden, dat alleen diegenen die zich overgeven aan God, en al hun vertrouwen stellen in mijn Zoon in staat zullen zijn de beproevingen te verduren, die op til zijn.

Ik gaf de wereld de profetieën in 1917, maar het laatste geheim van Fatima werd niet onthuld, zo schrikwekkend was het voor diegenen binnen de Katholieke Kerk.

Het laatste geheim van Fatima blijft nog steeds ongekend bij Gods kinderen, hoewel een deel ervan aan jou geopenbaard werd op 26 januari 2012. Zeer weinigen binnen de Kerk zijn hiervan op de hoogte. Nu moet het volgende deel van het laatste geheim van Fatima geopenbaard worden, zodat Ik de mensheid kan waarschuwen voor de gevolgen van het negeren van mijn tussenkomst om zielen te helpen redden.

De Kerk werd, van binnenuit, aangetast door vijanden van God. Zij – en er zijn er twintig van hen die van binnenuit controleren – hebben het grootste bedrog gecreëerd. Zij hebben een man verkozen, niet van God, terwijl de Heilige Vader, aan wie de Kroon van Petrus werd verleend, omzichtig verwijderd werd.

De details, die Ik bekendmaakte, zijn dat er twee mannen de Kroon van Petrus zouden dragen in de eindtijd. De ene zal lijden omwille van de leugens die uitgebracht werden om hem in diskrediet te brengen en die van hem eigenlijk een gevangene zullen maken. De andere die verkozen werd zal verwoesting teweegbrengen, niet alleen van de Katholieke Kerk, maar van alle kerken die mijn Vader vereren en die de Leer aanvaarden van mijn Zoon, Jezus Christus, Verlosser van de wereld.

Er kan maar één hoofd zijn van de Kerk op Aarde, gemachtigd door mijn Zoon, die Paus moet blijven tot zijn dood. Om het even welke andere, die er aanspraak op maakt op de Stoel van Petrus te zitten, is een bedrieger. Dit bedrog heeft één doel, zielen uit te leveren aan Lucifer en er is maar weinig tijd over voor zulke zielen, die er niet wijzer op zullen worden, om gered te worden.

Kinderen, jullie moeten nu slechts naar één waarschuwing luisteren. Wijk niet af van de Onderrichtingen van mijn Zoon. Bevraag elke nieuwe leerstelling, die jullie kan aangeboden worden en die voorwendt van mijn Zoons Kerk op Aarde afkomstig te zijn. De Waarheid is eenvoudig. Ze verandert nooit. Mijn Zoons Nalatenschap is zeer duidelijk. Sta niet toe dat iemand jullie oordeel verduistert.

Weldra zullen de profetieën van Fatima steekhoudend zijn. Alles vindt nu plaats voor een ongelovige wereld maar, helaas, zeer weinigen zullen het begrijpen totdat het te laat is. Bid, bid, bid mijn Allerheiligste Rozenkrans, zo dikwijls als mogelijk, elke dag, om het effect van het kwaad dat jullie omringt te verzwakken.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Verlossing

"Anderen, blind voor de Waarheid, zullen de valse profeet volgen in wanorde. Hun harten zullen misleid worden, en weldra, wanneer de valse profeet op de drempel van de dood lijkt te zijn, zullen zij huilen. Maar dan, net alsof een wonder heeft plaatsgehad, zal de valse profeet uit de dood lijken te verrijzen. Zij zullen zeggen dat hij gezegend is met grote, bovennatuurlijke machten van de Hemel en zij zullen plat ter aarde vallen in aanbidding voor hem. Hij zal geliefd en aanbeden worden door diegenen die niet kunnen zien." (Boodschap 857 uit het Boek Der Waarheid)

Share this page