De Zuivering Voor De Tweede Komst

483. Alleen wanneer de aarde gezuiverd is kan Mijn Tweede Komst plaatsvinden. Boek Der Waarheid

Vrijdag, 6 juli 2012, 16:15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, deze tijd werd gereserveerd voor Mijn heilige boodschappen aan de wereld, om te worden gehoord door elke ziel, jong en oud, in elke natie.

Veel van Gods kinderen zullen zich oprichten en luisteren naar Mijn instructies wanneer zij toegang krijgen tot deze boodschappen.

Weet nu dat de veranderingen al begonnen zijn zoals voorzegd, waarbij de oogsten niet langer zoals voorheen hun vruchten zullen opbrengen en waarin de seizoenen niet meer hetzelfde zullen zijn.

Deze veranderingen komen uit de Hand van Mijn Eeuwige Vader waarbij Hij nieuwe wetten op de aarde brengt die niemand zal kunnen ontgaan.

Niets van wat in de wereld verloopt volgens de natuurwetten, zal blijven zoals het eens was.

De zeeën zullen stijgen, de wateren zullen uit hun oevers treden, de aarde zal beven en de grond zal verdorren.

Mijn Vader zal een grote kastijding opleggen om de verspreiding van de zonde te stoppen die voor Hem een bron van groot verdriet is.

Die naties die Zijn Wetten tarten zullen veel lijden. Zij zullen spoedig begrijpen dat hun zonden niet langer zullen getolereerd worden en dat zij bestraft zullen worden.

Hun straf dient om hen ervan te weerhouden andere zielen te besmetten en tenzij zij zich afkeren van hun boosaardige wegen, zullen zij daartoe gedwongen worden door goddelijke tussenkomst.

Mijn dochter, je moet Mijn Woord nu vlug verspreiden omdat De Waarschuwing nadert.

Vele landen moeten het Boek der Waarheid ontvangen zodat zij zich kunnen voorbereiden op Mijn Tweede Komst.

De tijd voor Mijn Tweede Komst zal na De Waarschuwing zijn.

De tuchtigingen die op bevel van Mijn Vader door de engelen in de Hemel worden uitgevoerd, zijn begonnen in fases. Deze zullen escaleren in de mate dat de zonde blijft toenemen.

De strijd is begonnen en de aanvangfasen kunnen gezien worden in vele landen.

Jullie zullen allen getuige zijn van klimatologische verwoesting die op aarde zal neerkomen terwijl zij zal kreunen van pijn omwille van de ontaarding door de zonde.

Aardbevingen zullen toenemen en natie na natie zal lijden al naargelang de zondesmet die hun binnenste aantast.

Leiders die de Antichrist volgen zullen niet aan het oog van Mijn Vader ontsnappen en zij zullen vernietigd worden.

Mijn Vader bestraft nu diegenen die verdorven regeringen leiden om zo Zijn kinderen te redden uit hun kwaadaardige greep.

Hij zal niet van op afstand toekijken wanneer deze leiders, die de Antichrist volgen, die zich op dit moment verborgen houdt, Zijn kinderen vernietigen.

Een derde van de aarde zal vernietigd worden als de engelen vuur uitgieten vanuit de vier hoeken van de Hemelen.

Dan zullen velen weten dat er iets verkeerd gaat en dat het veroorzaakt wordt door de toorn van Mijn Vader. Toch zullen velen nog niet leren. Na De Waarschuwing zullen velen zich bekeren. Toch zullen velen zich nog niet bekeren, zelfs niet wanneer zij allen het bewijs van de staat van hun zielen hebben gekregen. Zij zullen nog steeds de valse aantrekkingskracht verafgoden die de aarde naar hun mening te bieden heeft. Alleen zullen hun lusten en de materiële idolen die zij vereren nog obscener en gemener worden. Al hun zonden, zichtbaar voor al diegenen die ze kunnen zien voor wat zij zijn, zullen zo lelijk worden dat maar weinigen van Gods kinderen in staat zullen zijn ze te aanschouwen.

Elke afschuwelijke zonde zal openlijk getoond worden met minachting voor God.

Elke handeling zal de zondaars tot zulk een diepte verlagen dat zij zich als beesten zullen gedragen.

Alle respect voor het menselijk lichaam zal verdwijnen en elke boze lust zal voor de wereld tentoon gespreid worden zonder enige schaamte in hun zielen. Dat zijn Satans gevangenen. Zij zijn allemaal kinderen van God maar zij zullen hun zielen verliezen aan het Beest.

Tuchtigingen maken deel uit van Gods plan om de aarde te zuiveren om zowel de zondaar te reinigen als de grond waarop jullie wandelen.

Alleen wanneer de aarde gezuiverd is kan Mijn Tweede Komst plaatsvinden.

Bid, Mijn volgelingen, om moed en sterkte om met deze tuchtigingen om te gaan.

Jullie moeten nooit bevreesd voor hen zijn, want jullie, Mijn leger, zullen bidden voor diegenen, die naties en helpen in de Zuivering die nodig is voor de bekering van de mensheid.

Het Zegel van de Levende God zal ieder van jullie beschermen.

Het is door van de liefde die Mijn Vader koestert voor al Zijn kinderen dat Hij ze moet tuchtigen, want indien Hij dat niet doet zullen zij zonder het zelf te beseffen, verder opgaan naar de poorten van de Hel.

Jullie Jezus

Zuivering - Kastijding - Natuurrampen - Overstromingen - Aardbevingen - Vulkaanuitbarstingen -  Klimatologische Verwoesting - Ecologische Klimaatverandering - Extreme Weersomstandigheden - Tsunami - Insectenplagen - Grondverschuivingen - Mislukte Oogsten En Vernietigde Oogsten - Stormen - Tornado's - Orkanen - Hittegolven - Vloedgolven - Aardverschuivingen - Hagelbuien - Pinksterstorm - Blikseminslagen - Windhozen - De Natste Maand Ooit - De Warmste Maand Ooit - Bijensterfte - Sprinkhanenplaag - Muggenplaag - Mottenplaag - Slakkenplaag

Share this page